Met behulp van ondersteuning van het expertisecentrum Wetenschap
& Techniek Zuid-Holland, heeft het team de mogelijkheden onderzocht om leerlingen actief kennis te laten verwerven op een wijze die aansluit bij hun talenten. Een werkvorm die hiervoor erg geschikt is gebleken is het onderzoekend en ontwerpend leren. Bij het onderzoekend en ontwerpend leren werken leerlingen als ‘’onderzoeker’ en ‘ontwerper’ en ontwikkelen ze met elkaar hun begrip.  Het onderzoeken en ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die vanuit de verwondering en nieuwsgierigheid kinderen (samen) laat waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. De onderliggende gedachte hierbij is dat  kinderen door deze activiteiten op sociaal constructivistische wijze tot kennisconstructie komen als zij- onder begeleiding van een leerkracht- met elkaar inhoudelijk in gesprek raken over hun waarnemingen en de daaruit voortvloeiende gedachten en ideeën die zij tijdens het onderzoeks en ontwerpproces ontwikkelen. Naast de cognitieve ontwikkeling geeft dit proces ook hen de ruimte voor creativiteit, kritisch nadenken en handelen, samenwerken en informatie delen. Zodoende biedt dit voldoende mogelijkheden om aan te sluiten bij alle talenten van de kinderen. Het biedt de leerkrachten de kans om de aanwezige talenten bij de leerlingen te benutten en de brede ontwikkeling te volgen.
De school laat hierbij de methodes voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) los en gaat werken vanuit de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34 t/m 53).

Binnen deze Ateliers worden verschillende thema’s geïntroduceerd door ofwel ouders die affiniteit hebben met het onderwerp, ofwel bedrijven uit de omgeving ofwel andere partners.  Binnen het team is een werkgroep Ateliers geformeerd, bestaande uit leerkrachten onder en bovenbouw, intern begeleider en directie. Zij bereiden de leeractiviteiten die binnen de ateliers aan bod komen voor.  Een atelier bestaat uit twee middagen onderzoek en ontwerpen, één middag waar leerlingen gaan werken aan een eindpresentatie en één  middag waarbij leerlingen de opgedane kennis middels presentaties met elkaar delen.
Het schooljaar 2016-2017 wordt een pilot jaar waarin de werkwijze binnen een atelier wordt gevolgd en bijstelling nog mogelijk is. Hierbij betrekken de leerkrachten zeker ook de leerlingen in hun evaluatie en/of bijstelling.

Mocht u het nu leuk vinden om uw expertise te delen binnen een atelier dan kunt u dit bij juf Sanne aangeven. Wellicht vindt u het leuk om wat te vertellen over uw beroep, dit mag en kan van alles zijn; van metselaar tot verloskundige. Of er kunnen er hobby’s gedeeld worden in de ateliers. Het kan ook zijn dat er opa’s en oma’s iets willen vertellen over de dingen die vroeger gebeurd zijn of hun ervaringen met betrekking tot de technische ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Thema’s die aan bod komen worden gedeeld in de nieuwsbrieven.