Het team van de Ollie B Bommel heeft zich de komende jaren  als doel gesteld om een breed onderwijsaanbod te ontwikkelen. Een breed onderwijsaanbod is naar ons inziens wenselijk om alle leerlingen niet alleen te laten presteren op het gebied van taal en rekenen maar ook in andere schoolvakken zoals wetenschap en technologie en cultuur.  Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst hebben zij ook de 21ste eeuwse vaardigheden nodig. De onderwijsraad noemt dit advanced skills. Dit zijn vaardigheden zoals kritisch denken, probleem oplossende vaardigheden, samenwerken, ICT-vaardigheden, creatief denken, media-wijsheid etc. Wij vinden het als team belangrijk dat leerlingen zelf eigenaar zijn van haar of zijn eigen leerproces. Deze vaardigheden worden bij ons op school natuurlijk in de klas aangeleerd maar ook tijdens de projecten die kleuters samen groep 3 en 4 hebben. Of in de ateliers, in de groepen 5 t/m 8.
                         
Tijdens de informatie avond in september 2016,  is er tijdens de introductie aandacht geweest voor de visie op onderwijs vanuit het team. Het team  heeft veel aandacht voor de wijze waarop uw kinderen  leren en wat ze daarvoor nodig hebben. We kunnen stellen dat door monitoring van de leerkrachten, regelmatig bijstelling van het leerstofaanbod plaats vindt. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op Passend Onderwijs. De politiek heeft dit ook vastgelegd in de wet Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is niet alleen van toepassing voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar geldt voor alle kinderen.  Een enkele keer is het helaas niet mogelijk kinderen te bieden wat ze nodig hebben. De school is dan zogezegd handelingsverlegen. Op dat moment zijn wij al met ouders intensief in gesprek om een passende oplossing te vinden voor het kind. Immers de school heeft altijd te maken met de mogelijkheden van de leerkracht binnen een klas. Als team stellen wij dat leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo moeten kunnen werken aan de leerdoelen. Geen enkel kind is hetzelfde maar op zijn eigen wijze uniek! Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling,  door de leerkracht, een op de leerling aangepast programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden. De leerkracht probeert samen met de collega’s, de leerling in zijn leerproces zo goed mogelijk te ondersteunen, passend bij het niveau en de talenten van de leerlingen en afgestemd op de leerstijl. Dit noemen we ook wel gepersonaliseerd onderwijs. Gepersonaliseerd onderwijs is geen individueel onderwijs. Maar biedt meer ruimte voor de eigen leerstijl/voorkeur van kinderen. En draagt bij het aan het vergroten van de intrinsieke motivatie van leerlingen om te leren. U heeft vast al eens thuis gehoord dat de kinderen ook veel spelenderwijs (coöperatieve werkvormen)  hun leerstof aangeboden krijgen. Maar de leerlingen kunnen ook  vanuit de eigen nieuwsgierigheid met onderwerpen aan de slag. Door meer aan te sluiten bij de belangstelling van de leerlingen en  door hen meer regie te geven over het eigen leren ontstaat er ook meer betrokkenheid. Onze ervaringen als team zijn positief. De sfeer binnen de school is gezellig en productief. Wij hopen uiteraard dat u dit als ouders thuis eveneens terug krijgt van uw kind(eren).