Op elke school en in elke klas wordt gepest, ook helaas op onze school. De leerkrachten besteden hier veel aandacht aan in de groepen. Dit doen ze door middel van verschillende methodes, zoals de  Pad methode waarbij er aandacht is voor o.a. gevoelens van leerlingen.  Voor ouders maar ook voor de leerkrachten is het niet altijd eenvoudig om pesten te onderscheiden van plagen of ruziemaken. Pesten heeft echter drie duidelijke kenmerken: het gedrag is bedoeld om iemand te kwetsen, het gebeurt herhaaldelijk en over een langere periode en er is een duidelijk machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Pesten is een hardnekkig verschijnsel dat vaak negatieve gevolgen heeft voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de betrokkenen. Het is daarom van groot belang dat als u signalen herkent van pestgedrag dit bij ons op school meldt. Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. Maar vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen zijn: angst om naar school te gaan, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor de schoolprestaties achteruit gaan. Ook  hebben deze kinderen vaak last van lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid.
Er zijn vele manieren van pesten: Er bestaat ook een belangrijk verschil tussen de manier waarop jongens pesten en de manier waarop meisjes dat doen. Jongens pesten meestal op een meer directe en lichamelijke manier, zoals schelden, slaan en vechten. Ze troeven elkaar af op basis van prestaties: ‘Wie is het sterkst en wie kan het beste voetballen?’ Dit soort pesten is meer zichtbaar dan de manier waarop meisjes meestal pesten. Meisjes pesten vaak meer op een subtielere en indirecte manier. Ze roddelen, ze sluiten anderen buiten of negeren elkaar. Het pesten onder meisjes wordt ook wel meidenvenijn genoemd. Het wordt soms afgedaan als typisch meidengedrag dat er nu eenmaal bij hoort. Maar roddelen, buitensluiten en negeren is ook pesten. Hier hebben wij het op school dan ook met leerlingen over.
Gezamenlijk, school, ouders en leerlingen gaan wij dan in gesprek om het pesten aan te pakken. Afgelopen schooljaar hebben leerkrachten en directie  ook met regelmaat deze gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Wij zien wel een afname maar, we zijn nog niet tevreden. We zien in de praktijk dat pesten nog te vaak voorkomt. Dit schooljaar heeft de school dan ook geinvesteerd in een Rots en Water-training voor de gehele middenbouwgroep.
Het Rots & Water programma  is een weerbaarheidsprogramma en een uiterst effectief anti-pest-programma. Leerlingen krijgen binnen dit programma  positieve sociale vaardigheden aangeleerd.
In de training Rots en Water leren leerlingen opkomen voor zichzelf en voor wat zij echt belangrijk vinden (rots). Daarnaast leren zij ook om vriendschappelijk en met respect met anderen om te gaan (water).
Wij vragen ouders alert te zijn op de genoemde signalen en op pestgedrag van de eigen kinderen en dit ook thuis te bespreken. Schakel school altijd in als pestgedrag plaatsvindt of ondanks maatregelen toch blijft aanhouden. .